Hvor digital er din virksomhet Jan Sollid Storehaug

Digital modenhet: Hvor digital er DIN virksomhet?

Digital modenhet er sentralt i initiativet Digital21 fra regjeringen som vil bedre næringslivets evne og mulighet til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen. 

DigitalNorway er en non-profit stiftet av 15 ledende norske selskaper som ønsker å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Tanken er at vi deler der vi kan og konkurrerer der vi må.

Digital modenhet i SMB-sektoren  

DigitalNorway jobber for å identifisere og igangsette fellesprosjekter av nasjonal betydning. De ønsker at alle norske virksomheter skal ha tilgang til kunnskap og det nettverket de trenger for å lykkes.

For å bidra til kunnskap og nettverk bygges DigitalNorway Community som en infrastruktur og nasjonalarena for digitalisering.

Vi ønsker å bygge en digital kompetanse- og samhandlingsarena med formål skape en møteplass hvor du finner diskusjons- og samarbeidspartnere.

De vil også skape en læringsarena hvor du kan ta ulike kurs og opplæringsprogrammer, og finne praktiske verktøy.

Til sist en kunnskaps- og delingsarena hvor du kan se hva andre har gjort – og dele det du gjør selv.

Noen av verdiforslagene til målgruppen (smb-sektoren) er et helhetlig økosystem for opplæring, skrive caser på hva andre har lykkes med og å møte eksperter og delta i diskusjoner på tvers av fag og bransjer via faggruppene i community (nasjonalarenaen for digitalisering)

Hva er digital modenhet?

Med digitaliseringen endrer vi våre kjøpsvaner og det gjør også dine kunder.

Digitalisering og ny teknologi gir deg og din bedrift enorme muligheter i besparelser, effektivisering og nye inntektsmuligheter.

De store plattformeierne, selskaper som Facebook, Google, Amazon, Apple og Microsoft spiser seg inn i det norske markedet i en urovekkende hastighet.

Snart vil vi også møte økende konkurranse fra de kinesiske selskapene Alibaba, Baidu og Toutiao.

De store plattformselskapene konkurranse
De store plattformselskapene

Hvem hadde trodd at Google og Facebook vil stikke av med 6 milliarder av annonsebudsjettene til norske annonsører for 5 år siden? At Airbnb, som ikke eier et eneste hotellrom – ville stå for over halvparten av ovenattingene i Norge?

Eller at UberTesla, Google og snart kanskje Apple ville utfordre bilindustrien?

Hvordan skal du stå i mot konkurransen fra aktører som kommer med nye løsninger og vinklinger du kanskje ikke helt så komme?

Er din organisasjon klar og strukturert slik at endringsvilje og muligheter for faktiske endringer er på plass?

Har dine ansatte tilstrekkelig kompetanse til å forstå og evne å ta i bruk ny teknologi?

Les gjerne artikkelen “Hvor digitalt moden er din virksomhet? – 7 steg for et digitalt veikart”

Norge sakker akterut

I et nasjonalt perspektiv er Norge helt i toppen med digital score som nasjon, knapt slått av Sør Korea og Danmark.

Det er likevel for tidlig å slå seg på brystet: Måler vi digital score på en innovasjonsakse med gjennomføringskraft er vi en kategori vi bør være bekymret for: Vi sakker akterut.

Land som Kina, Dubai, Malaysia og Saudi Arabia har en digital score som overgår Norge og andre vestlige land.

Er vår dårlige digitale score så bekymringsfull at vi må justere våre beslutningsmodeller og finne nye måter å jobbe på for å henge med på teknologiutviklingen?

Det er derfor spennende å følge med på arbeidet til Digital21 og initiativet DigitalNorway 

En digital strategi for digital modenhet med mer enn 60 konkrete tiltak

Tiltakene peker på fem viktige oppgaver som næringslivet, akademia og det offentlige må løse sammen. 

 1. Etablere en relevant kunnskaps- og teknologibase for ny næringsvirksomhet
 2. Sikre tilstrekkelig kompetanse 
 3. Gjøre dataressurser tilgjengelig med næringsrettet utvikling av infrastrukturen 
 4. Sørge for Cybersikkerhet
 5. Offentlig rammeverk for å stimulere innovasjon og digitalisering 

For å lykkes med dette må det tenkes digitalt og annerledes om organisering.

Digitale Norge må bygge og utvikle kompetanse som fungerer på tvers. 

Norge må lykkes med å utvikle bedrifter som opererer på tvers, med regelverk og en offentlig forvaltning som som støtter.

Digital21 har etablert seks ekspertgrupper på områder som er viktige for næringslivets evne til å utvikle, innovere og ta i bruk ny teknologi.

Digital modenhet – grep for norsk verdiskaping

I oppsummeringen “Digitale grep for norsk verdiskaping” skriver Digital21 at digitaliseringen er i ferd med å få stor betydning for samfunnslivet og næringslivet. 

Den blir gjennomgripende – den er en industriell revolusjon

Et karakteristisk trekk ved digitalisering er at den skjer og utvikles uavhengig av tradisjonelle næringer og sektorer. 

Den griper inn uavhengig av måten vi som samfunn er organisert på. 

Vi kan ikke løse utfordringene og utnytte mulighetene ved å operere utelukkende parallelt innenfor de næringene eller organiseringene vi er kjent med.

Det er dessuten dårlig utnyttelse av Norges digitale ressurser. 

Digital21 har gjennom ett år sett på hvordan dette kan gjøres på en måte som kommer hele bredden av næringslivet til gode, og som bidrar til at næringslivet kan utvikle og ta i bruk ny teknologi og nye løsninger i takt med digitaliseringen

Les mer og last ned strategien med samlede anbefalinger “Digitale grep for norsk verdiskaping” her

Strategisk viktige muliggjørende teknologier 

 1. Kunstig intelligens
 2. Stordata
 3. Tingenes internett – IoT
 4. Autonome systemer.
Muligjørende teknologier for norsk næringsliv Jan Sollid Storehaug
Illustrasjon: Digital21

Delrapporter fra seks ekspertgrupper i Digital21

Styringsgruppen for Digital21 har identifisert seks områder som har stor betydning for næringslivets evne til å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kompetanse.

På disse områdene er det nedsatt seks ekspertgrupper som har utarbeidet rapporter med anbefalinger.

Last ned og les ekspertgruppenes rapporter her:

 1. Muliggjørende teknologier
 2. Forskning, utvikling og innovasjon (FOUI) 
 3. Kompetanse
 4. Dataressurser og infrastruktur
 5. Digital sikkerhet
 6. Offentlig rammeverk

Stort gap i digital modenhet mellom ulike industrier – se på USA

McKinsey Global Institute vurderte ulike sektorer i USA og fant et stort og voksende gap mellom ulike bransjer og mellom selskaper seg i mellom.

De mest digitale selskapene ser en større vekst i produktivitet og fortjenestemargin.

Er det sammenfallende med Norge?

Hva er nøkkelegenskapene til en digital leder? Hvordan kan selskaper benchmark seg mot konkurrenter?

Hvor digital er din sektor Jan Sollid Storehaug

McKinsey vurderte 27 indikatorer som i tre brede kategorier: digitale assets, digitale ferdigheter og digitalisering av arbeidsoppgaver. De to sistnevnte kategoriene utgjør den avgjørende forskjellen, mener McKinsey

Les artikkelen “Which Industries Are the Most Digital and Why?” i Harvard Business Review her.

International Digital Economy and Society Index (I-DESI)

Indeksen viser hvordan EU (og Norge) er rangert sammenlignet med 17 land utenfor Europa.

Den digitale score på 73.0 er basert på en indeks som måler hvor digitalt samfunnet er og vurderer landets digitale økonomi langs en rekke detaljerte områder.

Den måler ytelse i fem dimensjoner eller politikkområder: Grad av internett-tilkobling, menneskelig kapital (digitale ferdigheter), faktisk bruk av internett av landets innbyggere og integrering av teknologi i næringslivet og det offentlige samt digitale offentlige tjenester.

Norge i toppen av digitale nasjoner

Denne rapporten veier en rekke faktorer som frem til og med 2016 i sum gir en gjennomsnittlig digital score for Norge på 73, rett bak de 4 ledende EU-landene og Sør-Korea helt på toppen.

For 2017 har vi rykket frem sammenlignet med andre EU-land, kun forbigått av Danmark. Årsaken til økt digital score er utbredelsen av internett, fast og mobil tilkobling.

Last ned hele rapporten her: Study: International Digital Economy and Society Index 2018

Digital modenhet og evolusjon: Hvordan ser fremtiden ut?

Hvordan står det til i Norge når vi tar med faktorer som innovasjonsgrad, rammebetingelser for teknologi og nasjonal digital strategi?

Digital Planets DEI 17 er en evaluering av digital utvikling i 60 land med til sammen 170 indikatorer som rangerer landene på en akse for digital evolusjon. 

Som det fremgår av oversikten er norges digitale score fortsatt helt i toppen.

Vi er imidlertid i en bekymringsfull kvadrant, stall out – vi faller fra.

Indeksen vurderer nasjonenes “digitale evolusjon” og ser på investeringer, innovasjon og politiske prioriteringer.

Rapporten analyserer også risikoene som skapes av vår fortsatte avhengighet av digital teknologi. Mot dette formål dekker studien et sentralt spørsmål om “digital tillit.”

Faktorene som vurderes er foruten digital tillit, det digitale miljøet for hvert land, kvaliteten på brukernes opplevelse, holdninger til de viktigste nasjonale institusjonene og organisasjoner og brukernes atferd i den digitale verdenen.

Kunstig intelligens (AI) er en viktig driver for all digital teknologiutvikling.

I Norge gjelder det å følge med på hva som skjer ute i verden. Kina fosser frem som en stormakt innen AI – med store ambisjoner.

Fortsatt befinner de ledende forskerne seg i USA. Utvikling innen avansert AI, men også kinesernes implementering av praktisk kunstig intelligens, får betydning for oss alle.

Et team av forskere på Stanford University har siden 2014 kontinuerlig jobbet med oppdatering av «The One Hundred Year Study on Artificial Intelligence». Siste oppsummering på 52 sider kan du laste ned her.

Vil du holde deg oppdatert hos de viktigste stemmene innen kunstig intelligens vil jeg anbefale deg å lese artikkelen Topp-10 listen med folk du bør følge i 2019

EU-retningslinjer for etisk bruk av kunstig intelligens

Bruk av AI reiser en rekke spørsmål. Hva kan automatiseres og hvilke oppgaver vil AI ta over, som i dag løses av mennesker?

På godt og vondt? Med de vurderinger og skjønn vi gjør med utgangspunkt i våre menneskelige erfaringer?

Etiske problemstillinger står høyt på agendaen og er viktige spørsmål som vi alle bør være bevisste.

Brukes AI i systemer med utfall som får betydning for oss eller den virksomheten vi representerer, vil vi forstå hvilke kriterier som er lagt til grunn. Vi vil vite hvorfor.

Med dagens avanserte AI-systemer er det en stor utfordring.

Riktig bruk av kunstig intelligens kommer til å være blant de viktigste driverne i Norges teknologiutvikling i årene som kommer. AI vil være avgjørende for vår fremtidige nasjonale digitale score.

Teknologirådet med mange var bekymret da regjeringen uttrykte manglende interesse for en egen strategi for AI, fordi “vi har jo en digital strategi“.

Heldigvis snudde Erna Solberg og innså at nasjonen Norge ikke bare kunne “nøye seg med en digital strategi”, men innså at området krever en egen strategi.

Se pressemeldingen om kunstig intelligens fra Regjeringen.

Norge deltar som det eneste ikke-medlemmet av EU i gruppen som utarbeider etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens.

Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av året og er ment som veiledning for næringsliv og offentlige etater.

Senere kan vi se at elementer fra dette arbeidet kan innarbeides som en del av lovverket, som for GDPR. Da gjelder det å følge med i timen!

Du kan lese mer om foreløpige resultater i artikkelen “Europeiske etiske retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Les også om hvordan det står til med Norge som nasjon og arbeidet som gjøres for å få fart på digitaliseringen i offentlig forvaltning og norsk næringsliv i artikkelen «Digitalisering: Hvor digital er din virksomhet?»

Les gjerne også artikkelen «Digital transformasjon – hype eller kritisk nødvendig?»

Om digital modenhet og Digital21

Digital21 var et initiativ fra regjeringen og arbeidet følges nå opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som et resultat av anbefalinger i Industrimeldingen, Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Digital21 handler om næringslivets evne og mulighet til både å utvikle og ta i bruk ny teknologi og kunnskap i takt med den økende digitaliseringen, og Digital21 skal fremme forslag til en bred og samlet strategi på tvers av ulike næringer og kompetansemiljøer.

Det langsiktige målet for Digital21 er å bidra til økt digitalisering i næringslivet.

Les mer og besøk nettstedet for Digital 21 her

Om digital modenhet og DigitalNorway

DigitalNorway vil gjøre det enklere for norsk næringsliv å lykkes. Sammen utvikler vi nyttige tjenester og verktøy for digitalisering, og tilrettelegger for at det bygges sterke profesjonelle nettverk og faggrupper på tvers av bransjer over hele landet.

I “Community” kan du utvide ditt nettverk og lære av andres erfaringer. Benytt deg av praktiske verktøy og relevante metoder som gjør det enklere for deg å lykkes med dine målsettinger.

Utforsk nye fagfelt, få bredere forståelse for et emne du er nysgjerrig på, eller øk din kompetanse innen et område du allerede kjenner til. Ta del i diskusjoner og lær mer ved å engasjere deg i faggrupper.

Les mer og besøk nettstedet for DigitalNorway her

Jan Sollid Storehaug

Jan Sollid Storehaug

Ser du etter en foredragsholder til ditt arrangement? Ring meg gjerne på 97512077 eller finn tid som passer for et nettmøte direkte i min kalender. Ved siden av å holde foredrag er jeg daglig leder av Tenk Digitalt AS. Jeg er gift med Bente Sollid Storehaug og sammen har vi 5 barn i alderen 13 til 24 år. Vi deler vårt liv mellom familie og jobb i Oslo og småbruket vårt i Bølingshavn på Hvaler.

Slik lykkes du bedre med dine foredrag

Finn ut om Jan Sollid Storehaug er ledig for ditt arrangement

Helseteknologi står frem som vinner etter pandemien

MELD DEG PÅ NYHETSBREV

SISTE POSTER

Book et nettmøte for å diskutere ditt arrangement

HJELP MEG DELE DENNE ARTIKKELEN